Ohjelmisto- ja e-business ry:n Pohjois-Karjalan -hankkeen osallistujatietorekisterin tietosuojaseloste

1 Yleistä

Ohjelmisto- ja e-business ry (jäljempänä ”Yhtiö” tai ”Me”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme Pohjois-Karjalan hankkeeseemme (jäljempänä ”Rekisteri”) liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä antaa yhteyshenkilömme Milja Köpsi, info@mimmitkoodaa.fi.

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Pyrimme käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaaksemme sinulle mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvissä ajoin etukäteen. Kehotammekin sinua tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen aina saatuasi tiedon sitä koskevista muutoksista. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 27.1.2022.

2 Rekisterinpitäjä

Nimi: Ohjelmisto- ja e-business ry
Osoite: Eteläranta 10, 00130 Helsinki
Puhelin: 050 448 5446
Y-tunnus: 1950466-3

3 Kenen henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme Rekisterissä Pohjois-Karjalan hankkeeseemme osallistuvien henkilöiden henkilötietoja.

4 Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme?

Keräämme seuraavia, Pohjois-Karjalan hankkeeseemme osallistuvien henkilöiden henkilötietoja:

 • nimesi;
 • syntymäpäiväsi ja henkilötunnuksesi;
 • yhteystietosi: (sähköpostiosoite, puhelinnumero ja postiosoite);
 • sukupuolesi;
 • työllisyyttä koskevia tietojasi (mm. työelämän ulkopuolella olo tai työssä oloon liittyvä tieto sekä tieto koskien työttömyyttä, työnhakua, opiskeluja, yrittäjyyttä tai itsenäistä ammatinharjoittamista);
 • koulutusasteesi; ja
 • muita taustatekijöitäsi (ulkomaalaistausta tai vähemmistöön kuuluminen ja vamma)

5 Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?

Keräämme henkilötietoja rekisteröidyiltä itseltään. Rekisteröity täyttää Euroopan sosiaalirahaston (jäljempänä ”ESR”) hankkeiden osallistujakohtaisen seurantatietolomakkeen aloittaessaan ja lopettaessaan ESR-rahoitteisessa hankinnassa.

6 Henkilötietojesi käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset

Henkilötietojesi käsittely perustuu lakisääteiseen velvoitteeseen.

Ohjelmisto- ja e-business ry:n Pohjois-Karjalan hanketta rahoittaa ESR. ESR tukee yrityksiä uuden työn luomisessa sekä ihmisiä parempien työpaikkojen saamisessa. Henkilötietojen keräämisellä varmistetaan, että hankkeiden toimenpiteet kohdentuvat juuri niihin henkilöryhmiin, joiden tilannetta hankkeilla pyritään parantamaan. Pohjois-Karjalan hanke on osa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaa, jota ESR rahoittaa.

ESR-asetuksesta 1304/2013 ja yleisasetuksesta 1303/2013 tuleva velvoite antaa jäsenmaalle oikeuden kerätä ja käsitellä henkilötietoja ohjelman toteutumisen seurantaa, arviointia, varainhoitoa ja tarkastamista varten. Kansallinen lainsäädäntö velvoittaa tuen saajaa säilyttämään hankkeeseen sisältyvän aineiston niin, että tuen käytön valvonta on mahdollista (valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta 358/2014 ja laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta 8/2014).

Henkilötunnustasi käsitellään, jotta sinut voidaan yksiselitteisesti yksilöidä Yhdistyksemme oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi. Henkilötunnuksesi käsittelyn tarkoituksena on, että sinut voidaan yksiselitteisesti tunnistaa hankkeen toteutumisen seurantaa, arviointia, varainhoitoa ja tarkastamista varten.

Emme jatkokäsittele henkilötietojasi muihin kuin tässä selosteessa todettuihin tarkoituksiin.

7 Henkilötietojesi säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille

Voimme luovuttaa henkilötietojasi toimivaltaisille viranomaisille.

Luovutamme henkilötietosi hallintoviranomaisen ylläpitämään ESR Henkilö-järjestelmään. Työ- ja elinkeinoministeriö toimii hallintoviranomaisena ja sillä on pääsy ESR Henkilö-järjestelmässä oleviin henkilötietoihin.

Luovutamme henkilötietosi tarvittaessa tarkastusviranomaiselle (kansalliselle tai EU-tarkastuselimelle) tai hanketta rahoittavalle viranomaiselle, jotta viranomainen voi varmentaa alkuperäisten lomakkeiden olemassaolo ja sisältö.

8 Henkilötietojesi siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Emme siirrä henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9 Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet

Säilytämme henkilötietojasi Rekisterissä 10 vuoden ajan rahoituspäätöksessä vahvistetusta hankkeen päättymispäivästä. Henkilötietojesi säilytysaikaa voidaan pidentää tuen myöntäneen viranomaisen päätöksellä. Henkilötietojesi säilytysaika perustuu lainsäädäntöön (valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta 358/2014).

10 Rekisteröidyn kielto-oikeus ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojesi poistamista;
 • peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
 • saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai antamasi
 • suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

11 Rekisterin suojauksen periaatteet

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa kassakaapissa, jonne on pääsy vain nimetyillä henkilöillä.

12 Yhteydenotot

Kaikki yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Milja Köpsille osoitteeseen info@mimmitkoodaa.fi. Voit myös ottaa meihin yhteyttä henkilökohtaisesti toimipisteissämme tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Nimi: Ohjelmisto- ja e-business ry
Osoite: Eteläranta 10, 00130 Helsinki
Puhelin: 050 448 5446
Y-tunnus: 1950466-3

Mikäli haluat peruuttaa suostumuksesi ESR-lomakkeilla kerättävien henkilötietojen käsittelyyn, onnistuu se ottamalla meihin yhteyttä yllä kuvatun mukaisesti.